Breaking News

مقاله تاثیرتنش خشکی بر عملکرد دانه و صفات مورفولوژیکی اکوتیپ های رازیانه (Foeniculum vulgare L.)

 مقاله تاثیرتنش خشکی بر عملکرد دانه و صفات مورفولوژیکی اکوتیپ های رازیانه (Foeniculum vulgare L.) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تاثیرتنش خشکی بر عملکرد دانه و صفات مورفولوژیکی اکوتیپ های رازیانه (Foeniculum vulgare …

Read More »

مقاله بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا در شرایط دیم

 مقاله بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا در شرایط دیم دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا در شرایط دیم  کاملا …

Read More »

مقاله بررسی خورندگی و رسوبگذاری بخشی از آب رودخانه کارون در سیستم های آبیاری تحت فشار

 مقاله بررسی خورندگی و رسوبگذاری بخشی از آب رودخانه کارون در سیستم های آبیاری تحت فشار دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی خورندگی و رسوبگذاری بخشی از آب رودخانه کارون در سیستم های …

Read More »

مقاله مقایسه مدیریت کیفیت فراگیردرنواحی چهارگانه ادارات آموزش وپرورش شهرستان شیراز ازدیدکارکنان اداری درسال 90در91

 مقاله مقایسه مدیریت کیفیت فراگیردرنواحی چهارگانه ادارات آموزش وپرورش شهرستان شیراز ازدیدکارکنان اداری درسال 90در91 دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مقایسه مدیریت کیفیت فراگیردرنواحی چهارگانه ادارات آموزش وپرورش شهرستان شیراز ازدیدکارکنان اداری درسال …

Read More »

مقاله استفاده از شبکه عصبی برای تخمین زاویه بار ژنراتور سنکرون با اعمال خطای افزایش گشتاور ورودی

 مقاله استفاده از شبکه عصبی برای تخمین زاویه بار ژنراتور سنکرون با اعمال خطای افزایش گشتاور ورودی دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله استفاده از شبکه عصبی برای تخمین زاویه بار ژنراتور سنکرون با …

Read More »

مقاله در مورد مکانیک سیالات

 مقاله در مورد مکانیک سیالات دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله در مورد مکانیک سیالات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز …

Read More »

مقاله نقش مدیران شهری در گسترش دولت سبز

 مقاله نقش مدیران شهری در گسترش دولت سبز دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله نقش مدیران شهری در گسترش دولت سبز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

Evaluation of the Effects of Geomechanical Parameters on Drilling Rate Using MLPدرPSO Algorithm

 Evaluation of the Effects of Geomechanical Parameters on Drilling Rate Using MLPدرPSO Algorithm دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد Evaluation of the Effects of Geomechanical Parameters on Drilling Rate Using MLPدرPSO Algorithm  کاملا فرمت بندی …

Read More »

تاثیر برداشت افراد از امنیت اطلاعات سلامت بر ارائه کیفیت درک شده خدمات سلامت

 تاثیر برداشت افراد از امنیت اطلاعات سلامت بر ارائه کیفیت درک شده خدمات سلامت دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تاثیر برداشت افراد از امنیت اطلاعات سلامت بر ارائه کیفیت درک شده خدمات سلامت  کاملا …

Read More »

نقش جهادی زنان در الغای امتیاز اقتصادی استعماری رژی در عصر قاجار

 نقش جهادی زنان در الغای امتیاز اقتصادی استعماری رژی در عصر قاجار دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد نقش جهادی زنان در الغای امتیاز اقتصادی استعماری رژی در عصر قاجار  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »