Breaking News

مقاله مدیریت پژوهش و فناوری در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، مفاهیم، تجارب و چالش ها

 مقاله مدیریت پژوهش و فناوری در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، مفاهیم، تجارب و چالش ها دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مدیریت پژوهش و فناوری در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، مفاهیم، تجارب …

Read More »

مقاله بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گندم تحت تأثیر تنش خشکی پس از گلدهی

 مقاله بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گندم تحت تأثیر تنش خشکی پس از گلدهی دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گندم تحت تأثیر تنش خشکی …

Read More »

بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر ارزش ویژه برنذ در مراکز آموزشی منتخب استان تهران

 بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر ارزش ویژه برنذ در مراکز آموزشی منتخب استان تهران دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر ارزش ویژه برنذ در مراکز آموزشی منتخب استان تهران  کاملا …

Read More »

بررسی کیفیت مکان زندگی روستایی در بخش مرکزی شهرستان بردسکن

 بررسی کیفیت مکان زندگی روستایی در بخش مرکزی شهرستان بردسکن دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی کیفیت مکان زندگی روستایی در بخش مرکزی شهرستان بردسکن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

مقاله تحلیلی بر هویت شهرهای خلاق

 مقاله تحلیلی بر هویت شهرهای خلاق دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تحلیلی بر هویت شهرهای خلاق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

تحلیل ریسک اعتباری پس از وام بنگاههای کوچک فعال در استان زنجان

 تحلیل ریسک اعتباری پس از وام بنگاههای کوچک فعال در استان زنجان دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحلیل ریسک اعتباری پس از وام بنگاههای کوچک فعال در استان زنجان  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

بررسی آزمایشگاهی تاثیر فشار همه جانبه روی اندازه گیری ضریب سیمان شدگی سنگ مخزن

 بررسی آزمایشگاهی تاثیر فشار همه جانبه روی اندازه گیری ضریب سیمان شدگی سنگ مخزن دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی آزمایشگاهی تاثیر فشار همه جانبه روی اندازه گیری ضریب سیمان شدگی سنگ مخزن  کاملا …

Read More »

مقاله superposition method used for treating oilfield interference in Iranian water – Drive Reservoir

 مقاله superposition method used for treating oilfield interference in Iranian water – Drive Reservoir دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله superposition method used for treating oilfield interference in Iranian water – Drive Reservoir  کاملا …

Read More »

مقاله جداسازی ژن گلیسرآلدهید 3در فسفات دهیدروژناز ازگیاه دارویی بومادران

 مقاله جداسازی ژن گلیسرآلدهید 3در فسفات دهیدروژناز ازگیاه دارویی بومادران دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله جداسازی ژن گلیسرآلدهید 3در فسفات دهیدروژناز ازگیاه دارویی بومادران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

ارزیابی محیط زیست استراتژیک (SEA) در مسیر توسعه پایدار در کشور ایران

 ارزیابی محیط زیست استراتژیک (SEA) در مسیر توسعه پایدار در کشور ایران دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ارزیابی محیط زیست استراتژیک (SEA) در مسیر توسعه پایدار در کشور ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »