Breaking News

مقاله حذف بیولوژیکی فلز جیوه از پسابهای صنعتی با استفاده از لجن فعال کارخانه مس

 مقاله حذف بیولوژیکی فلز جیوه از پسابهای صنعتی با استفاده از لجن فعال کارخانه مس دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله حذف بیولوژیکی فلز جیوه از پسابهای صنعتی با استفاده از لجن فعال کارخانه …

Read More »

مقاله بررسی رابطه مصرف کودهای فسفاتی و انباشت کادمیم در مزارع تحت کشت گندم در استان خوزستان

 مقاله بررسی رابطه مصرف کودهای فسفاتی و انباشت کادمیم در مزارع تحت کشت گندم در استان خوزستان دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی رابطه مصرف کودهای فسفاتی و انباشت کادمیم در مزارع تحت …

Read More »

مقاله الگوریتم طراحی بهینه پروانه ی با گام متغیر برای شناورها با استفاده از سری BدرWageningen

 مقاله الگوریتم طراحی بهینه پروانه ی با گام متغیر برای شناورها با استفاده از سری BدرWageningen دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله الگوریتم طراحی بهینه پروانه ی با گام متغیر برای شناورها با استفاده …

Read More »

مقاله مطالعه و آنالیز فازی پودر نانوکامپوزیت CuدرAl2O3 ساخته شده با روش ترموشیمیایی

 مقاله مطالعه و آنالیز فازی پودر نانوکامپوزیت CuدرAl2O3 ساخته شده با روش ترموشیمیایی دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مطالعه و آنالیز فازی پودر نانوکامپوزیت CuدرAl2O3 ساخته شده با روش ترموشیمیایی  کاملا فرمت بندی …

Read More »

تحلیل کیفی نقش و گسترش لوازم التحریرها تصاویرانیمیشنیدرشخصیتی برنگرش دانش آموزان براساس نظریه گرند تئوری

 تحلیل کیفی نقش و گسترش لوازم التحریرها تصاویرانیمیشنیدرشخصیتی برنگرش دانش آموزان براساس نظریه گرند تئوری دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحلیل کیفی نقش و گسترش لوازم التحریرها تصاویرانیمیشنیدرشخصیتی برنگرش دانش آموزان براساس نظریه گرند …

Read More »

توپولوژی جدید اینورتر منبع امپدانسی

 توپولوژی جدید اینورتر منبع امپدانسی دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد توپولوژی جدید اینورتر منبع امپدانسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده …

Read More »

مقاله روابط فضایی،ضوابط اجرایی،برنامه ریزی معماری رسم الگویی محاسباتی جهت برنامه ریزی معماری مجتمع های تجاری

 مقاله روابط فضایی،ضوابط اجرایی،برنامه ریزی معماری رسم الگویی محاسباتی جهت برنامه ریزی معماری مجتمع های تجاری دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله روابط فضایی،ضوابط اجرایی،برنامه ریزی معماری رسم الگویی محاسباتی جهت برنامه ریزی معماری …

Read More »

مطالعه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای قدیمی منطقه جیرفت

 مطالعه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای قدیمی منطقه جیرفت دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مطالعه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای قدیمی منطقه جیرفت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

الزام توجه مدیران کشور به توسعه انسانی از منظر نهج البلاغه

 الزام توجه مدیران کشور به توسعه انسانی از منظر نهج البلاغه دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد الزام توجه مدیران کشور به توسعه انسانی از منظر نهج البلاغه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

مقاله استخراج اختلالات پاراکلینیکی موثر در مرگ و میر بیماران ترومایی با استفاده از تکنیک های داده کاوی

 مقاله استخراج اختلالات پاراکلینیکی موثر در مرگ و میر بیماران ترومایی با استفاده از تکنیک های داده کاوی دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله استخراج اختلالات پاراکلینیکی موثر در مرگ و میر بیماران ترومایی …

Read More »