Breaking News
Home / معدن

معدن

بررسی پتانسیل های معدنی استان ایلام

 بررسی پتانسیل های معدنی استان ایلام دارای 68 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی پتانسیل های معدنی استان ایلام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

مطالعات مقدماتی و اصول عمومی طراحی فضاهای زیرزمینی

 مطالعات مقدماتی و اصول عمومی طراحی فضاهای زیرزمینی دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مطالعات مقدماتی و اصول عمومی طراحی فضاهای زیرزمینی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می …

Read More »

تحقیق نقش تصاویر ماهواره‌ای بعنوان یک ابزار قوی در امر اکتشاف و استخراج

 تحقیق نقش تصاویر ماهواره‌ای بعنوان یک ابزار قوی در امر اکتشاف و استخراج دارای 114 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق نقش تصاویر ماهواره‌ای بعنوان یک ابزار قوی در امر اکتشاف و استخراج  …

Read More »

شناسایی ساختارهای زمین شناسی در مخازن نفت به روش ژئوفیزیكی

 شناسایی ساختارهای زمین شناسی در مخازن نفت به روش ژئوفیزیكی دارای 140 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد شناسایی ساختارهای زمین شناسی در مخازن نفت به روش ژئوفیزیكی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی

 بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی دارای 122 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی پتانسیل های موجود در استان اردبیل برای تولید سیمان پوزولانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

راه حلهای فن آوری ابتدایی برای حداقل رساندن و كنترل‌رهایی از آلودگیها در اثر معادن

 راه حلهای فن آوری ابتدایی برای حداقل رساندن و كنترل‌رهایی از آلودگیها در اثر معادن دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد راه حلهای فن آوری ابتدایی برای حداقل رساندن و كنترل‌رهایی از آلودگیها در اثر …

Read More »

تحقیق درباره فلوتاسیون فلورین با استفاده از كلكتورهای آنیونیك

 تحقیق درباره فلوتاسیون فلورین با استفاده از كلكتورهای آنیونیك دارای 147 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق درباره فلوتاسیون فلورین با استفاده از كلكتورهای آنیونیك  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

نقش تصاویر ماهواره‌ای بعنوان یك ابزار قوی در امر اكتشاف و استخراج

 نقش تصاویر ماهواره‌ای بعنوان یك ابزار قوی در امر اكتشاف و استخراج دارای 107 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد نقش تصاویر ماهواره‌ای بعنوان یك ابزار قوی در امر اكتشاف و استخراج  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

مراحل مختلف آزمایش خاك

 مراحل مختلف آزمایش خاك دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مراحل مختلف آزمایش خاك  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های …

Read More »

بررسی ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming

 بررسی ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming دارای 284 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »